Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi

TEZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
117549
Sayfa Sayısı
141
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Dünyada meydana gelen bilimsel gelişmeler bütün kurumları etkilediği gibi, eğitim kurumlarını da etkilemektedir. Bizzat bilgi üretme görevi olan üniversitelerin, bilimsel gelişmelerden etkilenmemesi düşünülemez. Üniversitelerin bilimsel açıdan gelişmesi ise bilgi toplumuna yön verecek olan üniversite mezunlarının niteliğinde olumlu yönde değişikliklerin meydana gelmesi sonucunu doğuracaktır. Başka bir deyişle üniversitelerin kendilerinden beklenen fonksiyonlarını yerine getirdiğinin en önemli göstergesi, üniversitelerde ileri bir eğitim programının uygulanması ve uygulama sonucunda üniversite öğrencilerinin başarısında ölçülebilir bir artışın meydana gelmesidir. Başarı;eğitim hedeflerine ne derecede ulaşıldığının belirlenmesi için, bilgilerin toplanması, incelenmesi ve yorumlanması sonucu ulaşılan sonuçtur. Şüphesiz ki, başarı çok değişik nedenlere bağlıdır. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki, sınıf atmosferinin, öğrencilerin başarısındaki etkisi oldukça fazladır. öğrenme için, öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte kendilerini iyi hissedecekleri, çeşitli sorunların etkisinden arındırılmış, öğrenci ihtiyaçlarını gideren, akademik beklentileri karşılayan bir ortamın oluşturulması gerekir. Bu ortama literatürde sınıf atmosferi adı verilmektedir. Bolrich (1996), sınıf atmosferini;öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimin oluşturduğu bir ortam olarak tanımlamıştır. Öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir sınıf atmosferinin oluşturulmasında etkisi olan hususları şu şekilde sıralamak mümkündür: 1.öğretmen. 2. Sınıf Yönetimi. 3. Sınıf İletişimi. 4. Sınıf ve Okulun Fiziki Yapısı. 5. Güdüleme. 6. öğrenci (sorunları). 7. Eğitim Programları ve Öğretim Yöntemi. öğrenme üzerindeki etkisi oldukça yüksek olarak belirlenen sınıf atmosferinin öğrenci başarısına etkisi ile ilgili olarak bu güne kadar ülkemizde sadece Kısakürek (1985) tarafından bir araştırma yapılmıştır. Söz konusu araştırmanın yapılış tarihinden itibaren geçen sürede sınıf atmosferi ile ilgili değişkenlerde meydana gelen gelişmeler, yüksek öğrenimde sınıf atmosferinin öğrenci başarısına olan etkisinin yeniden belirlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma; günümüzde üniversite sınıf atmosferinin öğrencilerin başarısına olan etkisini belirlenmesi açısından önemlidir. Araştırmanın evrenini 2000-2001 öğretim yılında 100. Yıl Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan 3373'ü kız olmak üzere toplam 11910 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise aynı öğretim döneminde üniversiteye bağlı fakültelerin son sınıflarında öğrenim görmekte olan 102'si kız olmak üzere 400 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, literatür taramasına bağlı olarak oluşturulan anketle toplanmıştır. Araştırma sonucunda; literatür taramasına ve daha önce yapılan araştırmalara da dayanılarak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki sınıf atmosferi ile ilgili elde edilen bilgiler analiz edilmiş ve araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Öğrencilerin sorunlarını belirlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların yapılması, eğitim programları ve öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi ve öğretmenlerin kalitesinin artırılarak öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin gözden geçirilmesi, öneri olarak sunulmuştur.

Uslu, Alibey, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002, Yüksek Lisans, pdf.