Çocuk ve Ergenlerde Moxo Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Testi Sonuçları İle Klinik Tanı Olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Karşılaştırılması

MAKALE

Çocuk ve Ergenlerde Moxo Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Testi Sonuçları İle Klinik Tanı Olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5
Yıl
Sayfa Aralığı
889-905
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuklarda en sık rastlanılan psikiyatrik bozukluklardan birisidir. Tanı koymaya yardımcı araçların subjektif olması nedeniyle klinik tanıyı destekleyen testlerin yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, DEHB semptomlarını değerlendiren MOXO computerized continous performance testinin (d-CPT), klinik tanıyı destekleyen sonuçlar verip vermediğini incelemektir. Yöntem: Bu çalışmada özel bir hastane örnekleminde çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından DEHB tanısı alan 30 çocuk ve ergen ve herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığı bulunmayan 20 çocuk ve ergenden oluşan kontrol grubuna MOXO dCPT uygulanarak iki grup arasındaki performans farkları incelenmiştir. Bulgular: Dikkat ölçeğinde, performasta zorlanma oranları ise kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Dürtüsellik ölçeğinde, iyi performans ve düşük performans oranları her iki grupta aynı iken, standart performans, vaka grubunda kontrol grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Performansta zorlanma ise kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Hiperaktivite ölçeğinde ise iyi performans oranları vaka grubunda kontrol grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Performansta zorlanma yaşayanların oranı kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Sonuç: DEHB’liler kontrol grubuna göre dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite ölçeklerinde daha zayıf performanslar göstermişlerdir. Dikkat ölçeğinde DEHB’li grubunun iyi performans düzeyi kontrol grubuna kıyasla istatiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Dikkat, hiperaktivite, MOXO, çocuk, ergen

Okumuş, Gözde - Sönmez, Arzu Önal - Kahyaoğlu, Hale - Erdoğan, Ayten, Çocuk ve Ergenlerde Moxo Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Testi Sonuçları İle Klinik Tanı Olarak Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Karşılaştırılması, Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5, 2017, 889-905, pdf.