Gençlik Kampı Kadın Lider Adaylarının Özgüven Düzeyleri

MAKALE

Gençlik Kampı Kadın Lider Adaylarının Özgüven Düzeyleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
315–328
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı [GSB] tarafından eğitime alınan gençlik kampı kadın lider adaylarının özgüven düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde olup araştırmanın çalışma grubunu GSB’nın 2014 yılında Antalya’da düzenlediği “Gençlik Kampı Lider Adayları” eğitimine katılan 326 Kadın Lider Adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Özgüven Ölçeği” elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmış, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik kapsamında t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; gençlik kampı kadın lider adaylarının özgüven düzeylerinin olumlu çıktığı görülmüş, kadın lider adaylarının sadece baba eğitim değişkeni ile özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Esentaş, Meli̇ke - Işıkgöz, Enes - Doğan, Pınar Karacan - Şahin, Hacı Murat, Gençlik Kampı Kadın Lider Adaylarının Özgüven Düzeyleri, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu, 1, 2017, 315–328, pdf.