Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Uygulamalarının Gençlik Kampı Liderlerine Göre Değerlendirilmesi

MAKALE

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Uygulamalarının Gençlik Kampı Liderlerine Göre Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
73–78
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen gençlik kampı uygulamalarının gençlik kampı liderlerine göre değerlendi- rilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçiminde ise amaçlı örnekleme yönteminden “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemi tercih edilmiştir. Görüşme verileri yazıya geçirilerek düzenlenmiş, anlamlı veriler saptanarak temalar çıkartılmış, temalara bağlı olarak kodlar oluşturulmuş ve veriler organize edilerek araştırma sonuçları yazılmıştır. Liderler tarafından kampların gençlerin sosyalizasyon, kültürel etkileşim, grup aidiyeti ve iletişim gibi sosyal becerileri üzerinde etkili olduğu kadar özgüven ve öz farkındalık gibi kişisel gelişimlerine de katkı sağladığı belirtilmektedir. Elde edilen veriler sonucunda, GSB tarafından tüm yurt geneline uygulanan Gençlik kampı faaliyetlerinin gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerine etkili olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Gençlik Kampı Liderleri kamp süre içerisinde uygulanan programın etkinliğini olumlu olduğu kadar olumsuz yönlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar “kamp lideri” eğitiminde bazı önemli konulara dikkat çekerek önerilerde bulunmuşlardır.

Esentaş, Meli̇ke - Özbey, Selhan - Güzel, Pınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp Uygulamalarının Gençlik Kampı Liderlerine Göre Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Ankara, 2, 2017, 73–78, pdf.