Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Cebir Konularına Ait Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Yeterlilikleri

MAKALE

Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Cebir Konularına Ait Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Yeterlilikleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
34-54
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırmanın amacı, meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim matematik öğretim programında gördükleri cebir konularındaki kavramsal ve işlemsel bilgilerinin yeterliliklerini tespit etmektir. Bu amaçla araştırmada örnek olay tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’daki bir meslek lisesinin 9. sınıfında öğrenim gören 79 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere 9. sınıf matematik öğretim programında yer alan “Gerçek sayılar kümesinde işlem yapma”, “Birinci dereceden eşitsizlikler ve aralık kavramı”, “Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler ve iki bilinmeyenli denklemler” ve “Üslü ifadeler” konularındaki kazanımlarından beşini hedefleyen 5 tanesi kavramsal ve 5 tanesi işlemsel soru olmak üzere 10 soruluk “Cebir Sınavı” uygulanmıştır. Kavramsal ve işlemsel bilgi yeterliklerini belli kriterler çerçevesinde ölçmeyi hedefleyen Cebir Sınavının hazırlanmasında Baki ve Kartal (2000) tarafından geliştirilen “Kavramsal ve İşlemsel Bilgiyi Karakterize Eden Ölçek” referans alınmıştır. Verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle cebir sınavının kavramsal ve işlemsel sorularının cevap anahtarına göre puan ortalamaları hesaplanmıştır. İkinci olarak, cebir sınavındaki her soru “yanlış” ve “boş” kategorilerine göre analiz edilmiştir. Üçüncü olarak, öğrencilerin cevapları her sorunun ölçmeyi hedeflediği kavramsal ve işlemsel kriterlere göre analiz edilmiştir. İkinci ve üçüncü aşamalarda frekans ve yüzde oranları hesaplanarak betimsel istatistik kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, kavramsal ve işlemsel soruların puan ortalamalarının birbirlerine yakın olduğunu, ancak her iki soru türü için de puan ortalamasının düşük olduğu bulunmuştur. Özellikle öğrencilerin temel matematiksel işlem becerilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dört işlem yapma ve işlemsel soruları anlamlandırma noktasında zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında cebir konularına dair literatürde de yer alan bazı kavram yanılgıları da tespit edilmiştir.

Yazır, Fatma - Akkoç, Hatice, Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Cebir Konularına Ait Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Yeterlilikleri, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Gaziantep, 1, 2017, 34-54, pdf.