Ergenlerin Kişilik Özellikleri ve Çevresel Tutumları Arasındaki İlişkiler

MAKALE

Ergenlerin Kişilik Özellikleri ve Çevresel Tutumları Arasındaki İlişkiler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
185 - 194
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sosyal Hızla gelişen teknoloji, yaşamı kolaylaştıran pek çok fırsatlar sunmasına rağmen çevreyi, toplumu ve bireyi tehdit eden öğeleri de barındırmaktadır. Çevreye duyarlılık geliştirmek çevre sorunlarına ilişkin farkındalıkla yakından ilişkilidir. Farkındalığın geliştirilebilmesi için bireylerin tutumlarının irdelenmesine gereksinim vardır. Orta öğretim kurumlarında eğitim öğretim sürecinde bulunan bireyler makro düzeyde önümüzdeki on yılların toplumunun üyeleridir. Bireylerin çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi hem eğitim hem de öğretim sürecinde geliştirici müdahaleler yapma fırsatlarını sunabilir. Ergenlerin çevreye ilişkin bilinçlilik, duyarlılık ve farkındalıklarının geliştirebilmesi çevre konusunda tutumlarının duygu, düşünce ve davranışsal öğelerinin belirlenmesi geleceğin yapılandırılması için yol gösterici fırsatları sunabilir. Bu sürecin yapılandırılmasında bilgilerin beceriye; duygu ve düşüncelerin davranışa dönüştürülmesinde etkili adımlar atılabilir. Araştırmada, ergenlerin çevreye yönelik tutumları ve tutumlarını belirleyen faktörleri belirlemek için Uzun ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen Çevresel Tutum Ölçeği, uyarlanması Atak (2013) tarafından yapılan OnMaddeli Kişilik Ölçeği ve çevreye ilişkin bireysel belirleyicilerin yer aldığı Form kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri kullanılarak SPSS istatistik programından yararlanılmıştır. Araştırmada; çevresel duyarlılık, çevreyle ilişkili bir projede görev alma ve ilgili kurum / kuruluşlarla işbirliği yapma konusunda genel anlamda kadınların erkeklere göre daha duyarlı ve istekli oldukları, kendini sorumluluk bilinci yüksek ve dışadönük olarak algılayan bireylerin çevresel duyarlılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İlbay, Azmi Bayram - Sarıçam, Hakan - Göller, Levent - Yiğit, Yakup, Ergenlerin Kişilik Özellikleri ve Çevresel Tutumları Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 2016, 185 - 194, pdf.