Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları

MAKALE

Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
110-122
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sürdürülebilirlik, temiz çevre, temiz üretim, sosyal sorumluluk, vb. gibi kavramlar günümüzde devletler kadar işletmeler açısından da bağlayıcı hale gelmiştir. Dahası çevre kirliliği konusunda işletmelerin rolünün bireylere oranla kat kat fazla olması, devletlerin dikkatini özellikle sürdürülebilirlik açısından işletmeler üzerine çekmiştir. Bu bağlamda pek çok ülkede çeşitli yasalar ve düzenlemelerle işletmelerin çevre kirliliği üzerindeki etkileri sınırlandırılmaya ve bu konuda önlemler alınmaya çalışılmıştır. İşletmeler, faaliyetleri sonucu çevre üzerinde neden oldukları olumsuz etkileri yeşil muhasebe uygulamaları ile ölçmektedir. Yeşil muhasebe, işletmelerin çevresel kaynakları kullanma şekli, bu kaynakların kullanımı sonrası ortaya çıkan artış veya azalışların ölçülmesi, çevreye verilen zararın tespit edilmesi ve işletmenin çevre ile olan etkileşimi konularında bilgi üreten ve bu bilgiyi ilgili gruplara sunan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Üretim ve çevre ilişkisi dikkate alındığında işletmelerin özellikle maliyetler açısından çevresel faktörlerden fazlası ile etkilendikleri aşikardır. Bu araştırmanın amacı, son yıllarda oldukça önem kazanan sürdürülebilirlik, temiz çevre, temiz üretim, vb. konularında muhasebe dersi alan öğrencilerin algılarının tespit edilmesi ve yeşil muhasebe ile ilgili farkındalık düzeylerinin ölçülmesidir. Bu amaca yönelik olarak bir anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak faktör analizi, Anova ve bağımsız iki örnek t-testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda staj/iş tecrübesi olan öğrencilerin yeşil muhasebe konusundaki farkındalıklarının daha yüksek olduğu ve bankacılık ve sigortacılık bölümü öğrencilerinin çevre bilinci faktörüne verdikleri yanıtların diğer bölüm öğrencilerine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Yılmaz, Züleyha - Şahin, Zeynep, Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 2017, 110-122, pdf.