Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması (Adıyaman Üniversitesi Örneği)

MAKALE

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması (Adıyaman Üniversitesi Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
493-504
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sağlıklı yaşam biçimi, “Bireyin sağlığını etkileyebilen tüm davranışlarını kontrol etmesi, günlük aktivitelerini düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun davranışları seçerek, düzenlemesi” olarak tanımlanmıştır (Ocakçı, 2007). Bu bilgileri davranış haline dönüştüren birey, sağlıklı olma halini sürdürebildiği gibi, sağlık durumunu daha iyi bir düzeye getirebilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının çeşitli değişkenler açısından (Okuduğu bölüm, öğrenim gördüğü sınıf, yaş, cinsiyet v.b)karşılaştırılmasıdır. Araştırma evrenini Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ile Sağlık Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise 2014-2015 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören 234 bayan öğrenci, 308 erkek öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Esin (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan ve geçerlilik, güvenirlik çalışması yapılan “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Ölçeği-II” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 Paket programına kaydedilerek hata kontrolleri, tabloları, istatistiksel analizleri bu program aracılığı ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda veriler incelendiğinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları açısından Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri arasında ortanın üstünde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir

Uğurlu, Fatih Mehmet - Murathan, Fatih - Murathan, Talha - Koç, Mustafa, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması (Adıyaman Üniversitesi Örneği), Turkish Studies Dergisi, 3, 2017, 493-504, pdf.