Fen Bilimleri Derslerinde Kitap Kullanımı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

MAKALE

Fen Bilimleri Derslerinde Kitap Kullanımı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
471-486
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren kullanılan ve 2013 yılından itibaren kademeli olarak kullanımdan kaldırılan öğrenci çalışma kitaplarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi, ödev ve öğrenme ortamlarındaki uygulamalarda kullanımıyla ilgili öğrencilerin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2015 -2016 eğitim öğretim yılında Samsun il merkezinde ve ilçelerindeki ortaokullarda öğrenim gören 108, 7. Sınıf öğrencisine yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış toplam 15 açık uçlu soru sorularak nitel veri toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çalışma kitabı konusunda öğrenci başarısına göre değerlendirmelerin değiştiği ve akademik başarı oranı ile kitap kullanımının yararlığı konusundaki görüşler arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Başarılı öğrencilerin kitapların kullanımı ve yararları yönündeki değerlendirmelerinin olumlu olmasına karşın akademik başarıları daha düşük olan öğrencilerin çalışma kitapları zorunlu ek çalışma gerektirdiği için olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Başarı durumu ile kitap kullanımının paralellik göstermesi ve öğrencilerin genel görüşleri dikkate alındığında çalışma kitabı kullanımının yararlı olduğu kanısındayız.

Güneş, Tohit - Varol, Canan - Güneş, Oktay, Fen Bilimleri Derslerinde Kitap Kullanımı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2, 2017, 471-486, pdf.