Düşünme Stilleri Açısından Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

MAKALE

Düşünme Stilleri Açısından Meslek Yüksekokulu Öğrencileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
50
Yıl
Sayfa Aralığı
530-540
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin karşılaştıkları durumlarda tercih ettikleri düşünme stillerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, öğrencilerin düşünme stillerinde; okudukları bölümlere, sınıf seviyelerine, cinsiyetlerine, öğretim türlerine ve yaşlarına göre anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu’ndan toplam 130 öğrenci üzerinde yürütülen çalışmada, öğrencilerin düşünme stillerini belirlemek için Sünbül (2004) tarafından geliştirilen “Düşünme Stilleri Ölçeği“ kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS.21 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin öğretim türlerine ve yaş gruplarına göre tercih ettikleri düşünme stillerinde anlamlı farklılıklar olmadığı, buna rağmen öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere, sınıf seviyelerine ve cinsiyetlerine göre tercih ettikleri düşünme stillerinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda konu ile ilgili çeşitli önerilerde de bulunulmuştur.

Kadim, Metin, Düşünme Stilleri Açısından Meslek Yüksekokulu Öğrencileri , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 50 , 2017, 530-540 , pdf.