Empati̇ Eği̇ti̇m Programinin Empati̇k Eği̇li̇m Düzeyi̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇ni̇ncelenmesi̇: Sağlik Meslek Li̇sesi̇ Örneği̇

MAKALE

Empati̇ Eği̇ti̇m Programinin Empati̇k Eği̇li̇m Düzeyi̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇ni̇ncelenmesi̇: Sağlik Meslek Li̇sesi̇ Örneği̇

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
52
Yıl
Sayfa Aralığı
607-614
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Empati sosyal ilişkilerin özellikle de yardım davranışlarının itici bir gücü olarak kabul edilebilir. Bu çalışma, empati eğitim programının empatik eğilim düzeyi düşük olan gençlerin empatik eğilimlerini geliştirici bir etkisinin olup olmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada deney ve kontrol grubu olan, ön test ve son test uygulaması yapılan deneysel bir dizayn kullanılmıştır. Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılarak empatik eğilim düzeyi düşük 32 öğrenci belirlenmiştir. Öğrenciler gönüllülük esasına göre deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubundaki öğrencilerle 10 oturumluk empati eğitim programı çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, deney grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puanlarında önemli düzeyde bir artış gözlenirken kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Dolayısıyla uygulanan grup çalışmasının öğrencilerin empatik eğilimlerinin artışı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Bilge, Yıldız - Bi̇lge, Yusuf, Empati̇ Eği̇ti̇m Programinin Empati̇k Eği̇li̇m Düzeyi̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇ni̇ncelenmesi̇: Sağlik Meslek Li̇sesi̇ Örneği̇, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 52, 2017, 607-614, pdf.