Anadolu Li̇sesi̇ ve Anadolu Öğretmen Li̇sesi̇öğrenci̇leri̇ni̇n Öğretmen Kavramina Yöneli̇k Metafori̇k Bakişlari

MAKALE

Anadolu Li̇sesi̇ ve Anadolu Öğretmen Li̇sesi̇öğrenci̇leri̇ni̇n Öğretmen Kavramina Yöneli̇k Metafori̇k Bakişlari

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
7
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
461–476
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Eğitim okullarda eğitim programları rehberliğinde öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Öğretmenler sadece dersine girdikleri bir ya da birkaç sınıfın öğrencilerinin değil, bir neslin sorumluluğunu üstlendikleri için “öğretmen” kavramı kutsal olarak ifade edilmektedir. Öğrencilerin bu kavramla ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmak ve samimi fikirlerine ulaşmak için çalışmada metaforlardan yararlanılmıştır. Metafor, bir kişinin bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmeler kullanarak ifade etmesidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Anadolu Lisesi öğrencileri ile Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik olarak oluşturdukları metaforları ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik oluşturdukları metaforların yıllara göre değişimini belirlemektir. Araştırmanın ulaşılabilir örneklemini 155 Anadolu Öğretmen Lisesi ve 244 Anadolu Lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde tasarlanan çalışmada her iki lise türünden elde edilen metaforlar sınıflandırılmış ve içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri 41 adet geçerli metafor, Anadolu Öğretmen Lisesi 9. sınıf öğrencileri 31 adet geçerli metafor, Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri 44 adet geçerli metafor ve Anadolu Öğretmen Lisesi 12. sınıf öğrencileri 38 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından irdelenerek 5 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin lise türünde ve Anadolu Öğretmen Lisesi 9. ve 12. sınıf öğrencilerinin kendi düzeylerinde öğretmen kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların birbirine benzer olduğu, Anadolu Öğretmen Lisesinde öğretmenlik mesleğine yönelik alınan derslerin öğrencilerin öğretmen kavramına bakış açılarında bir değişiklik yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kalın, Özlem Ulu - Uzun, Selcen Çalık, Anadolu Li̇sesi̇ ve Anadolu Öğretmen Li̇sesi̇öğrenci̇leri̇ni̇n Öğretmen Kavramina Yöneli̇k Metafori̇k Bakişlari, Turkish Studies, Ankara, 7, 2017, 461–476, pdf.