Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
1813–1826
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal değer yönelimleri ile küresel sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan betimleyici bir araştırmadır. Konya merkez ilçelerde bulunan farklı beş Liseden 410 öğrenciye anket uygulanmıştır. Örneklem basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Anket formu öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile ilgili sorular ile Başer ve Kılıç tarafından hazırlanan ve geçerlik- güvenirlik çalışması aynı yazarlar tarafından yapılan Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği ve Bolat tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeğinden oluşmaktadır. Öğrencilerin Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeğinden aldıkları genel puan ortalamaları  = 3,88, küresel sorumluluk ölçeği genel puan ortalamaları ise  = 3,39 dur. Araştırma sonucına göre sosyal değer yönelimleri ile küresel sosyal sorumluluk arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Küçükşen, Kübra - Budak, Hatice, Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları, 3, 2017, 1813–1826, pdf.