Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
7
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
685–710
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki liselerde eğitim gören öğrencilerin nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) farkındalıklarını incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma modeli olan durum çalışması desenlerinden birisi olan “iç içe geçmiş tek durum” deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu İstanbul’da çeşitli liselerden 50 öğrenciden (26 kız, 24 erkek) oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Nanobilim ve Nanoteknoloji Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri ses kaydı ile kaydedilmiş ve toplanan nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin gelecekte çalışmayı istedikleri alanlar için NBT eğitiminin faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin nanoteknolojiyi duymalarında medya en etkili araç olmuştur. Öğrencilerin nanoteknolojiye karşı merakı, öğrenme istekleri ve farkındalıkları yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Buna rağmen güncel araştırmalar hakkında hiçbir haber duymayanların oranı göreceli olarak fazladır. Nanoteknoloji temelli konuların derinlemesine bilinmediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin nanoteknolojinin risk ve fayda farkındalığına sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin NBT farkındalıklarını artırmak üzere çeşitli öneriler sunulmuştur.

Ateş, İsmail - Üce, Musa, Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, 7, 2017, 685–710, pdf.