Üniversite Gençliğinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Örneği

MAKALE

Üniversite Gençliğinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
57
Yıl
Sayfa Aralığı
341-358
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Engellilik özellikle günümüz toplumlarında toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir sorun olarak kabul edilmektedir. Engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması için toplumun ve toplumun çeşitli kategorilerinin engellileri nasıl algıladığının araştırılması önemlidir. Toplumlarda engellilere yönelik tutumlar farklı şekillerde gözükmekle birlikte olumsuz tutumların varlığı genel olarak bilinmektedir. Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olduğu düşünüldüğünde gençlerin engellilere yönelik tutumlarının incelenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Sanayileşme ve onun getirdiği yaşam şekli engellileri toplumun dışına itmiş, savaşlar, doğal afetler, terör olayları toplumdaki engelli sayısının artmasına neden olmuştur. Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin cinsiyet, öğrencilerin ailelerinin sosyoekonomik düzeyi, dindarlık, fakülte türü ile engellilere yönelik tutumları incelenmiştir. Ayrıca üniversite gençliğinin engellilere yönelik tutumlar ile bazı değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören 413 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, kişisel Bilgi Formu ile Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmüş ‚Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor?‛ başlıklı araştırma için proje ekibi tarafından geliştirilmiş Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği (ÖYTÖ) kullanılmıştır. Üniversite gençliğinin genel olarak engellilere yönelik tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Engellilerin toplumla bütünleşmesini sağlayan yasal düzenlemeler ve fiziksel imkânların iyileştirilmesi onların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Ancak engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması için gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde engellilikle ilgili farkındalığın artırılması gerekmektedir.

Ünal, Vehbi - Yıldız, Murat, Üniversite Gençliğinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, 57, 2017, 341-358, pdf.