(ÇİFT GİRİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği

MAKALE

(ÇİFT GİRİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
32
Yıl
Sayfa Aralığı
27-33
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma ampirik ve pratik bulgulara dayanan araştırma sürecinin bir sonucudur. Araştırmanın konusu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinin sosyal ve ekonomik profillerinin betimlenmesidir. Konu özelinde araştırmanın amacı ise öğrencilerin zaman ve para sermayelerini kullanımlarındaki verimliliktir. Araştırmanın verileri anket veri edinme tekniği ile elde edilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinin demografik dağılımları ile sosyal ve ekonomik özellikleri belirlenmiştir. Böylelikle sosyal bağlarıyla ilişkisi kurulan pratik bulgular irdelenebilmiştir. Ocak 2017 itibariyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi sayısı 14.395 kişiden oluşmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin toplam sayısı 1.228 öğrenciden oluşmaktadır. Başlıca kategorilerde ampirik bulgular; cinsiyet, yaş, aile durumu, kültürel özelliklerin edinildiği şehir ve öğrenci olarak barınma ile aylık gelir durumlarıdır. Pratik bulgular ise zaman ve para kategorisine ayrılmaktadır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS programı kullanılmıştır. Bulguların ortaya konulmasında başlıca frekans, yüzde ve Ki-Kare analizlerine başvurulmuştur. Sonuç olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinin zaman ve para kullanımlarındaki faktörler belirlenmiştir. Zaman ve para kullanımı arasındaki ilişkinin verimliliği öğrenciler açısından olumlu ve olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda öğrenciler zamanlarını ve paralarını verimli kullanma konusunda yeterli düzeyde görülmemiştir. Bu bağlamda verimli kullanılan zamanın ve paranın öğrencilerin gelecek bireysel kariyer ve toplumsal yaşamları için oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelime: Zaman ve Para Yönetimi, Sosyal ve Ekonomik Profil

Çevik, Osman - Doğanay, Taylan Can - Karaçayır, Ebubekir, (ÇİFT GİRİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 32, 2017, 27-33, pdf.