Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması

MAKALE

Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
783-791
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişötesi öğrenme stratejilerine ilişkin ne düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirlemek ve karşılaştırmaktır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Eğitim (n = 99), Spor Bilimleri (n = 97), ve Mühendislik Fakültelerinde (n = 100) öğrenim görmekte olan toplam 296 (167 erkek ve 133 kadın) öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejilerinin belirlenmesinde Namlu (2004) tarafından geliştirilen Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogrov-Smirnov analizi ile bakılmış ve normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p<.005). Bu yüzden, elde edilen verilerin analizi için Mann Whitney U testi istatistik analizleri kullanılmıştır. Bununla birlikte açımlayıcı istatistik analizide yapılmıştır. Araştırma sonucu üniversite öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejilerini orta seviyede kullandıkları bulunmuştur. Bu sonuç daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, cinsiyetler arası yapılan karşılaştırma sonucunda “biliş ötesi toplam”, “planlama” ve “denetleme” puanlarının erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık taşıdığı (p<0,05), “örgütleme” ile “değerlendirme” puanlarının istatistiksel ola- rak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Bu bulgu önceki araştırmaların sonuçlarından farklıdır. Bu sonucun ortaya çıkmasının temelinde yatan nedenlerin başında daha önce yapılan araştırmaların sadece beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri üzerine odaklanmaları olabilir. Halbuki, bu araştırmada farklı fakültedeki kadın ve erkek öğrenciler katılımcı olarak katılmıştır. Bu bulgu kadın ve erkek üniversite öğren- cilerinin farklı bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanabildiklerini ve hatta farklı fakültelerde ve coğrafik bölgede yer alan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin farklı bilişötesi öğrenme stratejileri kullanabileceklerini göstermektedir. Bu yüzden, gelecekte yapılacak araştırmalar farklı fakültelerdeki, üniversitelerdeki ve hatta farklı bölgelerdeki ve farklı sosyo-ekonomik seviyede olan öğrencilerin bilişötesi öğrenme stratejilerini cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırmalıdır.

Ağbuğa, Bülent, Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3, 2017, 783-791, pdf.