Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

MAKALE

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
1831-1847
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler (cinsiyet, program, sınıf ve barındığı yer) açısından incelemektir. İlişkisel tarama modeli kullanılan çalışmada veriler iki ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Veriler Öner ve Le Compte (1998)tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ve Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışma 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 1. ve 4. sınıfında öğrenim gören toplam 309 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, t testi, Anova ve Pearson korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kadın öğretmen adaylarının yüzeysel ders çalışma yaklaşımını benimsedikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği öğretmen adaylarının derin yaklaşımı benimsedikleri, devlet yurdunda kalan öğretmen adaylarının ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının sürekli kaygı düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri ile ders çalışma yaklaşımları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.

Oğuz, Aytunga - Karakuş, Gülçin, Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 2, 2017, 1831-1847, pdf.