Nanoteknoloji Konusunda İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim 10.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Görüşlerine Etkisi

MAKALE

Nanoteknoloji Konusunda İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim 10.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Görüşlerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, Nanoteknoloji konusunda uygulanan işbirlikli öğrenme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarı ve görüşlerine etkisini belirlemektir. Çalışmada öğrencilerin akademik başarılarına sosyo demografik özelliklerinin ve Nanoteknoloji ile ilgili etkinliğe katılma durumlarının etkisi de araştırılmıştır. Araştırma, İzmir ilindeki bir Anadolu Lisesinde öğrenim gören onuncu sınıf öğrencileri (N=127) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kontrol gruplu ön test-son test yarı deneysel desen uygulanmıştır. Deney grubunda oyun kartlarıyla desteklenmiş işbirlikli öğrenme yöntemi, kontrol grubunda ise sunuş yoluyla öğretim stratejisi uygulanmıştır. Araştırmanın verileri; kişisel bilgi formu, Nanoteknoloji konusuna ilişkin akademik başarı testi, yapılandırılmış görüş formu ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, son test akademik başarı puanlarına göre deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Görüşme sonuçlarında; deney grubu öğrencilerinin etkinlik ile ilgili çoğunlukla olumlu görüşlerde bulundukları, kontrol grubu öğrencilerinin ise daha çok uygulama eksikliği, ders işlenişinin sıkıcı ve etkisiz olması gibi olumsuz görüşleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Alpat, Sibel Kılınç - Uyulgan, Melis Arzu - Şeker, Seda - Altaş, H. Şeyma - Gezer, Ezgi, Nanoteknoloji Konusunda İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim 10.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Görüşlerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya, 1, 2017, pdf.