(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Bazı Demografik Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stilleri

MAKALE

(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Bazı Demografik Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stilleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
51
Yıl
Sayfa Aralığı
1363-1372
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma; Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerini ve karar vermede öz saygı ve karar verme stillerini tespit ederek problem çözme beceri düzeylerini ve karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde öğrenim gören 188 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca tertip edilen şampiyonalara katılan bu 188 öğrenciye, Heppner ve Peterson(1982) tarafından geliştirilen Şahin ve arkadaşları(1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Envanteri ile Mann ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen ve Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin problem çözme beceri düzeyleri X =105,542 olarak bulunmuş ve ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek değer göz önüne alınarak öğrencilerin orta seviyenin üzerinde problem çözme becerisine sahip oldukları tespit edilmiştir. Karar verme bakımından ise; karar vermede öz saygı X = 6,8298 orta seviyede, karar verme stillerinde ise; dikkatli karar verme X = 7,7819 orta seviyenin üzerinde, kaçıngan X = 6,5160, erteleyici X = 5,5319 ve panik karar verme ise X = 5,6277 orta seviyede olduğu (ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar göz önüne alındığında ) tespit edilmiştir. Öğrencilerin gerek problem çözme becerileri gerekse de karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinde bazı demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunurken, diğer demografik özelliklere göre fark bulunamamıştır.

Uğur, Oruç Ali, (SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Bazı Demografik Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stilleri , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51 , 2017, 1363-1372, pdf.