Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihal ve Kopyaya İlişkin Görüş ve Davranışları

MAKALE

Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihal ve Kopyaya İlişkin Görüş ve Davranışları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
177-194
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu makalede Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science lisans öğrencilerinin intihal ve kopya konusundaki görüş ve davranışları incelenmiştir. Bu amaçla farklı iki Üniversitede benzer alanlarda eğitim gören öğrencilerin intihal ve kopya konusundaki görüş ve düşünceleri incelenerek, öğrencilerin farkındalıklarının, alınan eğitimin, akademisyenlerin ve üniversitenin konuyla ilgili yaptırımlarının öğrenci davranışları üzerine etkisi karşılaştırılmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. 2014-2015 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne kayıtlı toplam 285 öğrencinin 193’ü (%68), University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science’de 127 lisans öğrencisinin 107’si (%84) ankete yanıt vermiştir. Araştırmada öğrencilerin intihal konusundaki farkındalıkları, kopya çekme ve etik dışı davranış alışkanlıkları, intihale neden olan unsurlar ve bunların önlenmesine ilişkin görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin intihalin ne olduğunu bildiği ancak etik dışı davranışlarda bulunduğu görülmüştür. Öğrenciler arasında araştırma becerileri ve intihal ile ilgili alınan eğitim düzeyi, intihal yapma nedenleri ve caydırıcılık konusunda alınacak önlemler açısından farklılıklar olduğu saptanmıştır. University of North Carolina at Chapel Hill School of Information and Library Science’de eğitim gören öğrencilerin tamamının üniversiteye gelmeden önce, ilk ve orta eğitim düzeyinde “intihal” ve araştırma konularında bilgi sahibi oldukları, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin ise bu kavramla ve nasıl araştırma yapılacağı ile ilgili ilk bilgileri büyük çoğunlukla (%73) üniversite eğitimleri sırasında aldıkları görülmüştür. Araştırmada bir diğer önemli bulgu da uygulamalar, yaptırımlar ve cezalar ile ilgilidir. Elde edilen sonuçlar yaptırımların caydırıcılığı konusunda üniversitelerin uygulama farklılıklarının intihal üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

Uçak, Nazan Özenç - Ünal, Yurdagül, Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihal ve Kopyaya İlişkin Görüş ve Davranışları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1, 2017, 177-194, pdf.