16-21 Yaş Arası Elit Düzeydeki Takımların Genç Futbolcularının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

MAKALE

16-21 Yaş Arası Elit Düzeydeki Takımların Genç Futbolcularının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
17
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
397-410
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Duygusal zekâ farkındalığı, sporcunun kişisel becerilerini sergilemesindeki etkileyici rollerden birisi olarak görülmektedir. Duygusal zekâ, kişilerin hayatın içerisinde kendisine bir yer edinme konusunda önemli bir zekâ türüdür. Kişinin kendini tanıma, çevresindeki canlılarla iletişim kurma ve ortaya çıkan duyguları fark edebilme yeteneğidir. Sporcular için önemli bir yere sahip olan duyguların, fark edilebilmesi ve yönlendirilebilmesi gerekmektedir. Duygusal zekâ bu noktada önemli bir yer tutmaktadır. Araştırma, genç yaştaki elit futbolcuların duygusal zekâ düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye Süper Ligi’nde bulunan Adana Spor, Gaziantep Spor, Gençlerbirliği, Kayseri Spor, Konya Spor ve Osmanlı Spor U 21, U 19, U 17 ve U 16 takımlarında oynayan 382 (n: 382 erkek) genç futbolcu oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Schutte duygusal zekâ ölçeği kullanışmıştır. Veri analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler frekans (f), yüzde (%) ve Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; elit düzeydeki genç futbolcuların duygusal zekâ düzeyleri, okul türü, babanın eğitim düzeyi, annenin eğitim düzeyi, ikamet yeri ve oynama yılı gibi değişkenlere göre incelendiğinde; futbolcuların okul türü, babanın eğitim düzeyi ve ikamet yeri değişkenlerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Takımdaki oynama yılı ve annenin eğitim düzeyi değişkenlerine göre ise, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

Soylu, Yusuf - Ayan, Sinan - Salman, Melih Nuri, 16-21 Yaş Arası Elit Düzeydeki Takımların Genç Futbolcularının Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi, Turkish Studies Dergisi, Ankara, 17, 2017, 397-410, pdf.