Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

MAKALE

Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
519-532
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile sosyal girişimcilik özellikleri ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda araştırma, Mersin Toros Üniversitesi’nin farklı bölüm ve sınıflarında öğrenim görmekte olan 302 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin sosyal girişimciliklerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal girişimcilik algılarında özel bir insan (0.398) ve aile (0.351) desteğinin önemli etkenler olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra algılanan sosyal desteğin cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak sosyal girişimcilik algısının ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çavuş, Mustafa Fedai - Pekkan, Nazmiye Ülkü, Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma , Business and Economics Research Journal, Bursa, 3, 2017, 519-532, pdf.