Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri, Mesleki Benlik Saygısı ve Akademik Branş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki

MAKALE

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri, Mesleki Benlik Saygısı ve Akademik Branş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
201-208
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğrenme becerileri, mesleki benlik saygısı ile akademik branş memnuniyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın örneklemini Ankara ilinde lisans eğitimi veren bir hemşirelik okulunda öğrenim gören 347 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği, Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği, Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizleri ise Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis Testi ile yapılmıştır. Hemşirelik öğrencilerin sınıflara göre sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçek puan ortalamaları arasında fark bulunmazken, akademik branş memnuniyeti ve mesleki benlik saygısı ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Bu sonuca göre birinci sınıftaki hemşirelik öğrencilerinin mesleki benlik saygısı puan ortalamalarının diğer sınıflardan yüksek olduğu (p<0.05), üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrencilerin akademik branş memnuniyetlerinin ise birinci ve ikinci sınıftakilerden daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin mesleki benlik saygıları ile akademik branş memnuniyetleri ve sosyal duygusal öğrenme becerileri arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Hemşirelik okullarında eğitim müfredatının, eğitim atmosferinin ve eğitim sürecinde kullanılan öğretim stratejilerinin gözden geçirilerek mesleki benlik saygısının artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi önerilmektedir.

Sarıkoç, Gamze - Kaplan, Medine, Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri, Mesleki Benlik Saygısı ve Akademik Branş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 3, 2017, 201-208, pdf.