Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

MAKALE

Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
190-195
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışma ebelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim başlangıcı ve sonunda yaşadıkları klinik stres düzeyleri, durumluluk-sürekli kaygı düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yürütüldü. Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik desende yürütülen çalışma, bir kamu üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri (75) çalışmanın evrenin oluşturdu. Çalışmada örneklem seçimine gidilmedi ve çalışmaya katılmayı kabul eden 70 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu (Katılma Oranı: %93). Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Klinik Stres Anketi”, “Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ile toplandı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 18,92±1.04 olduğu belirlendi. Ebelik öğrencilerinin ilk klinik uygulama başlangıcında yaşadıkları stres düzeyleri, sonrasına göre anlamlı olarak yüksek bulunurken, klinik uygulama başlangıcı ve sonrasında en fazla stresin mücadele alt boyutunda yaşandığı belirlendi. Bununla birlikte öğrencilerin bildirdiği stres faktörleri arasında hastaya zarar verme korkusu ve klinik hekim-hemşirelerinin tutumları ilk sıralarda yer aldığı saptandı. Klinik uygulama başlangıcı öğrencilerin durumluluk-sürekli kaygı puan ortalamaları klinik uygulama sonrasına göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Ebelik bölümünü isteyerek seçen öğrencilerin durumluluk kaygı düzeyleri ve sağlık meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin stres düzeyleri ve durumluluk kaygı düzeyleri anlamlı olarak düşük bulundu. Sonuç: Öğrencilerin durumluluk-sürekli kaygı ve stres düzeyleri ilk klinik deneyim sırasında yükselirken, klinik deneyim artıkça kaygı ve stres düzeylerinin azaldığı belirlendi.

Kartal, Yasemin Aydın - Yazıcı, Saadet, Ebelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Başlangıcı ve Sonunda Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, İstanbul, 3, 2017, 190-195, pdf.