İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ile Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri

MAKALE

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ile Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
354-365
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ve velilerinin ev ödevleri ile ilgili görüşlerini ve veli görüşlerine göre ev ödevleri ile ilgili karşılaşılan sorunları incelemektir. Bu çerçevede öğrencilere ve velilere ev ödevleri ile ilgili soruların yöneltildiği soru formları dağıtılmış ve veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı döneminde Denizli il merkezindeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören toplam 621 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile onların velileri (N=279) oluşturmaktadır. Sonuçlar hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerinin hoşlandıkları ev ödevi türünün etkinlik temelli (proje, tasarım..vb.) ödevler olduğunu, çok zaman alan, yazı yazma ve okuma gibi ödevlerden hoşlanmadığını göstermektedir. İlkokul öğrencileri en çok matematik dersi ödevini yapmaktan hoşlanırken, ortaokul öğrencileri fen ve teknoloji dersinin ödevlerinden hoşlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları ödevleri duygusal nedenlere (sevme/sevmeme, sıkıcı/eğlenceli, öğretmen ile ilgili duygular, kendini yeterli/yetersiz hissetme) bağlamayı tercih etmiştir. Velilere göre ödevlerin verilme amacı tekrar ve pratiktir. Veliler ilkokul öğrencileri açısından en sık karşılaştıkları sorunu öğrencinin ödevi yapmak istememesi olarak ifade ederken, ortaokul öğrencileri açısından en sık karşılaşılan sorun verilen ödevin öğrenciler tarafından anlaşılamaması olmuştur. Bulgular ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Duru, Sibel - Çöğmen, Suna, İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ile Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri, İlköğretim Online, 1, 2017, 354-365, pdf.