Kız Öğrencilerin Ortaöğretime Devamlarının Önündeki Engeller

MAKALE

Kız Öğrencilerin Ortaöğretime Devamlarının Önündeki Engeller

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1298-1326
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı ortaöğretime devam edemeyen kız öğrencilerin eğitime devamlarının önündeki engellerin anlaşılmasıdır. Araştırmaya 2011-2012 eğitim öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde ilköğretimden mezun olan ancak ortaöğretime kayıt yaptırmayan kız öğrenciler katılmıştır. Bu çalışmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formu, kız öğrencilerin ortaöğretime devam etmelerinin önündeki engelleri temsil ettiği düşünülen aileye bağlı engeller, okula bağlı engeller ve sosyo kültürel engeller başlıklarında 26 soruyu kapsamaktadır.Mersin ili merkez ilçelerinde ilköğretim okullarından mezun olan ancak ortaöğretime kayıt yaptırmayan Akdeniz’de 14 katılımcı, Toroslar’da 7 katılımcı ve Yenişehir’de 5 katılımcı olmak üzere toplamda 26 kız öğrencinin oluşturduğu bir örneklem grubu üzerinde uygulanmıştır. Görüşmeler katılımcıların izni alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Kaydedilen görüşmeler yazılı hale getirilmiş ve görüşme dökümleri üzerinde içerik analiz yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kız öğrencilerin ortaöğretime devam etmelerinin önündeki engeller “aile özelliklerine bağlı engeller”, “cinsiyet özelliklerine bağlı engeller”, “öğrenci özelliklerine bağlı engeller”, “okul özelliklerine bağlı engeller” ve “sosyal çevre özelliklerine bağlı engeller” olmak üzere beş tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda ailelerin sosyal ve ekonomik kaynaklarının kısıtlı olmasının ve eğitime bakış açılarının olumsuz olmasının, kız çocuklarına ilişkin geleneksel cinsiyet kalıpyargıların, öğrencilerin ilköğretim düzeyindeki akademik başarılarının düşük olmasının, akranlarla ve öğretmenlerle kurulan olumsuz ilişkilerin, ortaöğretimin masraflı olmasının ayrıca sosyal çevrenin kız çocukların eğitimine ilişkin olumsuz bakış açılarının kız öğrencilerin ortaöğretime devam etmelerinin önünde engeller oluşturduğu gözlenmiştir.

Çal, Fidel Öksüz - Karaboğa, Ayşe Balcı, Kız Öğrencilerin Ortaöğretime Devamlarının Önündeki Engeller, Journal of Human Sciences, Sakarya, 2, 2017, 1298-1326, pdf.