Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

MAKALE

Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
1045-1057
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Son yıllarda özellikle Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve oluşan savaş ortamı, Türkiye’ye yoğun bir göçün yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye’ye göç eden mültecilerin önemli bir kısmını 18 yaş altındaki çocuklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda, diğer bütün sorunlarla birlikte mülteci çocukların eğitime erişim sağlamaları önemli bir sorun olarak görülmektedir. Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı Geçici Eğitim Merkezleri’nde (GEM) eğitim görmekte, bir kısmı ise yapılan gerekli yasal düzenlemelerle devlet okullarına devam etmektedirler. Bu noktada Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine uyum sağlamaları ve nitelikli bir eğitime erişim sağlamaları önem kazanmaktadır. Bu nedenle, mevcut çalışma kapsamında Türk eğitim sistemi içinde yer alan öğrencilerin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarını belirlemek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, 2016-2017 öğretim yılının güz döneminde Ankara İli Mamak ilçesinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu ortaokullarda öğrenim gören 251 öğrencilerden toplanmıştır. Araştırma sonuçları ölçeğin madde toplam ve madde düzeltilmiş korelasyonlarında elde edilen korelasyon katsayılarının .41’in üzerinde olduğunu ve tüm maddelerin istatiksel olarak manidar olduğunu göstermiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda ölçek maddelerinin tek boyut altında toplandığı görülmüştür. Araştırma sonuçları Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin (MÖYTÖ) ilgili araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Kılcan, Bahadır - Çepni, Osman - Kılınç, Ali Çağatay, Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Journal of Human Sciences, 2, 2017, 1045-1057, pdf.