Algoritma ve Programlama Eğitiminde Ters Yüz Öğrenmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

MAKALE

Algoritma ve Programlama Eğitiminde Ters Yüz Öğrenmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
527-543
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, alanyazında “flipped learning” olarak adlandırılan ters yüz öğrenmenin öğrenci başarısına olan etkisini araştırmaktır. Araştırma verileri, Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinde eğitim gören 220 kişilik bir örneklemdeki deney ve kontrol gruplarından elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi kullanılmıştır. Uygulamanın yapıldığı ders olarak ülkemizde ve tüm dünyada öğretiminde önemli zorluklar yaşanan Algoritma ve Programlama dersi seçilmiştir. Çalışma, yapılan bir pilot uygulamanın ardından 8 hafta boyunca yürütülmüştür. Veri analizinde, SPSS 24 programı yardımıyla, bağımlı değişken olan akademik başarının bağımsız değişken olan farklı öğretim yöntemlerine göre nasıl değiştiği t-testi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, her iki bölüm içinde ortalama öğrenci puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir. Ters yüz öğrenme iyi yapılandırıldığında yükseköğretim düzeyinde programlama öğretimi için akademik başarıyı artıran etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karaca, Celal - Ocak, Mehmet Akif, Algoritma ve Programlama Eğitiminde Ters Yüz Öğrenmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi, IOJES - Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 2017, 527-543, pdf.