Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

MAKALE

Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
52
Yıl
Sayfa Aralığı
858-865
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma gençlerin evlilik ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının, değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik olarak planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, iki farklı üniversitede öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri arasından uygun örnekleme yoluyla seçilen 307 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubundakilerin %56,2’sini (n=172) kız, %43,8’ini (n=135) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin evlilik ve toplumsal cinsiyete yönelik tutumları hem cinsiyete (t(307)=7.03, p<0,05) hem de öğrenim düzeylerine (F(307)=6,34, p<,05) bağlı olarak anlamlı şekilde değişmektedir. Evliliğe yönelik tutum boyutu ile eşitlikçi cinsiyet rolüne yönelik tutum arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r= ,13 ve p<0,05). Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sosyal ve davranış bilimleri yaklaşımlarına dayalı olarak tartışılmıştır.

Yalçın, Hatice - Kılıçoğlu, Emine Arslan - Acar, Ayber, Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 52, 2017, 858-865, pdf.