Üniversite Öğrencilerinde Batıl ve Paranormal İnanç Algısı Üzerine Bir Çalışma: Çanakkale Örneği

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Batıl ve Paranormal İnanç Algısı Üzerine Bir Çalışma: Çanakkale Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
429914
Sayfa Sayısı
100
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma, batıl inanç ve davranışların oluşum şekillerini, psiko- sosyal sebeplerini, bireye sağladığı faydaları ve batıl inançların cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik özellikler ile ilişkisini irdelemektedir. Bununla beraber batıl ve paranormal inançların kişilik özellikleri bağlantısı incelenmektedir. Araştırma Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gören 273 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplamak amacıyla Paranormal İnanç Ölçeği (PİÖ) ve Kişilik Ölçeği (KÖ) kullanılmıştır. Araştırmamızda, kişilerin paranormal inançlara ilgi göstermelerinin cinsiyet, eğitim düzeyi, okuduğu bölüm gibi değişkenlerle bağlantısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hâlbuki geçmişte yapılan paranormal inançların cinsiyet acısından inceleyen çalışmalarda kadınların erkeklere nispeten batıl ve paranormal inançlara daha çok eğilimli olduklarına dair bulgular elde edilmiştir. Bununla beraber paranormal inançlara eğilim göstermelerinin eğitim düzeyi acısından inceleyen bazı çalışmalarda ise eğitim seviyesi arttıkça insanların bu tür inançlara inanma oranında azalma görüleceğine dair bulgular da mevcuttur. Ayrıca paranormal inançların okuduğu bölüm acısından inceleyen bazı çalışmalarda ise ilahiyat bölümünde okuyan öğrencilerin batıl ve paranormal inançlara inanma oranının daha yüksek olduğuna dair bulgular da elde edilmiştir. Paranormal inançlar ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen Thalbourne, Dunbar ve Delin'in (1995) çalışmalarında nörotisizim kişilik tipiyle paranormal inançlar arasında olumlu bir ilişki olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Ayrıca Huntley ve Peeters (2005) çalışmalarında sadece sorumluluk özelliğine sahip kişi paranormal inançlara daha eğilimi olduğunu bulmuşlardır. Araştırmamızda ise dışa dönüklük kişilik özelliğiyle paranormal inançlar arasında negatif yönde bir ilişkinin varlığı gösterilmektedir. Bu sonuç Thalbourne ve Haraldsson' un (1980) ulaştığı sonuçlarla uyum sağlamaktadır. Önceki çalışmalardan farklı olarak çalışmamızda uyumsuz ve tutucu kişilik özelliğine sahip kişiler paranormal inançlara daha eğilimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kendebai, Gaukhar, Üniversite Öğrencilerinde Batıl ve Paranormal İnanç Algısı Üzerine Bir Çalışma: Çanakkale Örneği , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.