Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlilikleri ve Üniversite Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlilikleri ve Üniversite Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
420084
Sayfa Sayısı
70
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, spor yöneticiliği öğrencilerinin akademik öz yeterlilikleri ve üniversite yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Erciyes, Niğde, Ahi Evran, Karaman Oğlu Mehmet Bey, İnönü, Kırıkkale, Dumlupınar ve Akdeniz Üniversitelerinde Spor yöneticiliği bölümlerinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplamda 867 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllülerden Sosyo-demografik bilgi formu, Akademik Öz Yeterlik Ölçeği ve Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulamaları istenmiştir. Elde edilen veriler IBM Spss 22 adlı paket program ile kayıt edilmiştir. İstatistiki işlem olarak Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Akademik Öz Yeterlilik ile Üniversite Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki için ise Spearman Korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak; akademik öz yeterliliğin yaş, öğretim durumu, sınıf, üniversite, yaşanılan yer, üniversite yaşam kalitesinin yaş, cinsiyet, sınıf, üniversite ve yaşanılan yer ile ilişkili olduğu, ayrıca akademik öz yeterlilik ile üniversite yaşam kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun üniversitenin bulunduğu çevresel koşullardan, üniversitenin sunduğu imkânlardan, spor yöneticiliği bölümüyle ilgili müfredat ve kişinin kendini geliştirebilme kapasitesiyle alakalı farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Pekel, Aydın, Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlilikleri ve Üniversite Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.