Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Belirtilerinin Duygudurum Bozuklukları Belirtileriyle İlişkisi

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Belirtilerinin Duygudurum Bozuklukları Belirtileriyle İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
435979
Sayfa Sayısı
119
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, üniversite eğitimi almakta olan kız öğrencilerin premenstrual sendrom belirtileri ve bipolar bozukluk belirtirileri arasındaki ilişkinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde İstanbul Fatih, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde yer alan 13 üniversiteden rastgele örneklem metodu ile seçilen toplam 294 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında kullanılan envanterler Premensetrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ), Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ) ve araştırmacı tarafından üretilmiş olan kişisel bilgi formudur. Araştırma çerçevesinde derlenen datalar SPSS 23.00 programı aracılığı ile analize tabi tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen genel bulgulara göre, premenstrual sendrom ölçeğinin alt boyutları olan depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah değişimleri ve uyku düşünceleri ile duygudurum bozukları belirtileri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte, şişkinlik alt boyutunun duygudurum bozuklukları belirtileri ile manidar herhangi bir korelasyon sağlamadığı tespit edilen bir diğer bulgudur.

Doyum, Ayşegül, Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Belirtilerinin Duygudurum Bozuklukları Belirtileriyle İlişkisi , Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.