Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Motivasyonları ile Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi

TEZ

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Motivasyonları ile Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
447478
Sayfa Sayısı
89
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımına engel olan unsurları ve serbest zaman motivasyonlarını belirlemek ve karşılaştırmaktır. Araştırmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören (800) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan gönüllülerden kişisel bilgilerini içeren sosyo-demografik bilgi formu, "Boş Zaman Engelleri Ölçeği" ve "Boş Zaman Motivasyon Ölçeği" uygulanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 20 istatistik paket programı kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin Boş zaman Engelleri ve Boş Zaman motivasyonu ölçeklerinden aldığı puanların aritmetik ortalama ve standart sapma X±SS olarak sunulmuştur. İkili karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda t testi kullanılır iken, çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, oluşan farklılıkların tespitinde ise Tukey HSD testinden faydalanılmıştır Ölçeklerden elde edilen verilerin ilişkisini ortaya çıkarmak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi uygulanmıştır. p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin serbest zaman motivasyonları karşılaştırıldığında, öğrenim gördükleri bölüm, genel akademik not ortalama değişkenlerine göre farklılık görülmüştür. Serbest zaman aktivitelerine katılımdaki engeller göz önünde bulundurulduğunda ise, öğrenim gördükleri bölüm, genel akademik not ortalama, haftalık serbest zaman, tesis yeterliliği ve yaşadıkları yer değişkenlerinde farklılık görülmüştür. Üniversite öğrencilerin serbest zaman motivasyonları ve engelleri alt başlıkları arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Üniversite öğrencileri; derslerinden ve hayati ihtiyaçları için harcadıkları zamanlardan geriye kalan zamanlarında, maddi ve manevi problemleri çözmek, sosyalleşmek, kültür ve bilgi birikimlerini paylaşmak ve arttırmak, bedenen ruhen ve zihnen sağlıklı olabilmek amacıyla rekreasyon kavramından ve bu kavramın kapsadığı etkinliklerden faydalanmalıdırlar. Bu sayede öğrenciler, hem sosyo-kültürel hayatlarında hem de profesyonel yaşamlarında başarıya ulaşmaları kolaylaşacağı düşünülmektedir. Bu nedenle üniversitelerin sahip oldukları kültürel-sanatsal-sportif vb. rekreasyonel alanları öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeleri, rekreatif etkinlikleri çeşitlendirmelerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Uzun, Fatih, Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Motivasyonları ile Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.