Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi

TEZ

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
420135
Sayfa Sayısı
160
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Araştırma üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve toplumsal cinsiyet tutumlarının flört şiddetine yönelik tutumlarına etkisini değerlendirmek amacıyla kesitsel tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Ankara il sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, üniversitenin dört yıllık fakültelerinde eğitim gören 376 kadın ve 373 erkek olmak üzere toplam 749 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile İlgili Veri Toplama Formu, Flört Şiddeti Tutum Ölçeği (FŞTÖ), Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri (RBSE) kullanılmıştır. Ölçeklerin değişken düzeyleri açısından normal dağılıma uygunluğu örneklem sayısına göre "Kolmogorov-Smirnov" ve "Shapiro-Wilk" testleriyle belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde "Mann-Whitney U" ve "Kruskal-Wallis H" istatistikleri yöntemi kullanılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde de "Spearman" korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kadın öğrencilerin FŞTÖ ile TCRTÖ puanları arasında zayıf derecede, pozitif yönlü (r=0,440;p=0,001) ve erkek öğrencilerin FŞTÖ ile TCRTÖ puanları arasında da yüksek derecede, pozitif yönlü (r=0,700;p=0,001) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Erkek öğrencilerin FŞTÖ ile RBSE puanları arasında da çok zayıf derecede, negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=-0,109;p=0,035). Ayrıca cinsiyet, flört ilişkisinde şiddet uygulama durumu, mezun olunan lise, uyuşturucu madde kullanma durumu, anne eğitim durumu, anne çalışma durumu ve sahip olduğu kardeş sayısına göre öğrencilerin FŞTÖ puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Öğrencilerin TCRTÖ puan ortancaları ile cinsiyet, flört ilişkisinde şiddete maruz kalma durumu, aile içi şiddete maruz kalma ya da tanık olma durumu, yaş, mezun olunan lise, aile tipi, kardeşe sahip olma durumu, kardeş sayısı, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve annenin çalışma durumu arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır (p<0,05). Aynı zamanda öğrencilerin RBSE puan ortancaları ile fakülte, flört ilişkisinde şiddete maruz kalma durumu, aile içi şiddet maruz kalma ya da tanık olma durumu, çalışma durumu, flört ilişkisi olma durumu, flört ilişkisinin süresi ve ebeveynlerin birlikte yaşama durumu arasındaki farkın istatiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırma sonuçları doğrultusunda flört şiddeti açısından riskli olan grupların belirlenmesi, flört şiddetine yönelik farkındalık geliştirme programlarının yapılması ve özellikle toplumsal cinsiyet derslerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Yıldırım, Sevda, Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi , Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.