18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinde Anne-Baba Tutumunun Kişinin Kaygı Düzeyleri ve Bağlanma Tipi ile İlişkisi

TEZ

18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinde Anne-Baba Tutumunun Kişinin Kaygı Düzeyleri ve Bağlanma Tipi ile İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
441633
Sayfa Sayısı
91
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinde anne-baba tutumunun kişinin kaygı düzeyleri ve bağlanma tipi ile ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Üsküdar Üniversitesi'nde öğrenim gören 75 kız ve 75 erkek, 150 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada anne baba tutumunu ölçmek için "Anne-Baba Tutum Ölçeği" (ABTÖ), katılımcıların kaygı düzeylerini incelemek için Sürekli Kaygı Envanteri( Stai Form TX-2), bağlanma tiplerini ölçmek amacı ile Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği (EBBÖ) katılımcılarla ilgili demografik bilgi edinmek için ise araştırmacı tarafından geliştirilen "Sosyo-demografik Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 136 öğrencide orta, 10 öğrencide ise ağır anksiyeteye rastlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, anne-baba tutumlarıyla kaygı düzeyi ve bağlanma tipleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda daha geniş yaş aralığını içeren ve daha farklı sosyodemografik özellikleri barındıran örneklem grubu üzerinde çalışılması önemlidir. Literatürde ebeveyn tutumlarına yeterli yer verilmiş olsa da kaygı ve bağlanma ile ilgili araştırmaların kısıtlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu sebeple bu alanda farklı gruplarda çalışmaların düzenlenmesi oldukça önemlidir.

Dokuzlu, Ezgi, 18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinde Anne-Baba Tutumunun Kişinin Kaygı Düzeyleri ve Bağlanma Tipi ile İlişkisi , Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.