Kariyer Kararsızlığı Giderme Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararsızlığını Giderme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

TEZ

Kariyer Kararsızlığı Giderme Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararsızlığını Giderme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
461418
Sayfa Sayısı
111
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma kariyer kararsızlığını gidermeye yönelik hazırlanan psikoeğitim programıdır. Programın üniversite 3. sınıf öğrencilerinin kariyer kararsızlıklarını gidermesi üzerindeki etkisi; deney-kontrol gruplu, ön test, son test ve izleme ölçümlü tam veya gerçek deneysel bir çalışma ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında Uluslararası Antalya Üniversitesinde öğrenim gören 3.sınıf öğrencilerinden rastgele seçilmiş 23'er kişilik deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve deney grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen sekiz haftalık psikoeğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak KARGEL (Kariyer Geleceği Ölçeği) kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test ortalamalarını karşılaştırmak için Mann Whitney U-testi deney ve kontrol gruplarında ön test, son test ve izleme testi ortalamalarını karşılaştırılmak için ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Analizlere ilişkin istatistiksel hesaplamalar SPSS paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada, bulguların istatistiksel analizlerinde .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grubundaki üniversite öğrencilerinin kariyer kararsızlıklarında azalma olduğu, kontrol grubundaki üniversite öğrencilerinde ise herhangi bir değişim olmadığı görülmüştür.

Çil, Abdulrezzak, Kariyer Kararsızlığı Giderme Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararsızlığını Giderme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi , İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016, Doktora, pdf.