Öğrencilerin Algılarına Göre Üniversite Tercihinde Sosyal Medyanın Yeri

TEZ

Öğrencilerin Algılarına Göre Üniversite Tercihinde Sosyal Medyanın Yeri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
426469
Sayfa Sayısı
104
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı internet ve sosyal medya kullanımının üniversite tercihleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın kuramsal bölümünde; internet ve sosyal medya ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. İnternetin tarihçesine ve sosyal medyanın gelişim süreçlerine değinilmiş ve sonrasında sosyal medya araçlarının neler olduğu aktarılmıştır. Analiz bölümünde ise; sosyal medyanın üniversite tercihlerine olan etkisini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan Sosyal Medya Kullanım Ölçeği, üniversite öğrencileri tarafından cevaplandırılmıştır. Yükseköğretim öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının nasıl olduğu, sosyal medya kullanım düzeyleri ile sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini 2014 – 2015 öğretim yılında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 576 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme yoluyla 300 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Dağıtılan 300 ölçekten 273'ü geri dönmüş, araştırmacı tarafından incelemeler sonucunda 251 anket kullanılabilir olarak belirlenmiştir ve araştırmaya dahil edilmiştir.251 lisans öğrencisinin verdiği cevaplar sonucunda ortaya çıkan veriler SPSS 17.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bulguların analizinde frekans ve yüzde dağılımları kullanılmış, ayrıca gruplar arası farkı belirlemede bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğrencilerin üniversite tercih sürecinde internet ve sosyal medya araçlarından etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Tepe, Mustafa Enes, Öğrencilerin Algılarına Göre Üniversite Tercihinde Sosyal Medyanın Yeri , Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.