Lise Öğrencilerinin İntihal ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi

MAKALE

Lise Öğrencilerinin İntihal ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
29-47
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Lise öğrencileri araştırma ve proje ödevlerini bilimsel etik ilkelere uygun şekilde yazarken, araştırma ve yazma deneyimlerindeki eksilikleri nedeniyle zorlanmaktadırlar. Öğrencilerin araştırma ödevlerini yazarken karşılaştıkları en büyük problemlerden birisi intihal yapmaktır. Öğrenciler sadece kasıtlı olarak değil, bazen de kavram yanılgılarından dolayı kasıtsız olarak da intihal davranışı sergileyebilmektedirler. Araştırmanın temel amacı, akademik dürüstlük ve ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasının da hedeflendiği Uluslararası Bakalorya Programı (UBP)’nın, öğrencilerin intihalle ilgili kavram yanılgılarını gidermedeki etkisini incelemektir. Araştırma, UBP kapsamında eğitim alan 114 ve bu kapsamda eğitim almayan 225 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen üçlü Likert tipi ölçeğin uygulanmasından elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS programından yararlanılmıştır. Her bir madde için frekans ve yüzdeler hesaplanarak elde edilen veriler tartışılmıştır. Bununla birlikte her iki gruptaki öğrenciler arasında her bir madde ile ilgili anlamlı fark olup olmadığını ortaya çıkartmak ve yorumlayabilmek için istatistiksel analiz yöntemlerinden ki-kare kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, UB eğitim programı bazı intihal çeşitlerinin giderilmesinde etkilidir, fakat daha fazla başarı sağlanabilmesi için geliştirilmelidir.

Baysen, Fatma - Baysen, Engin - Çakmak, Nermin, Lise Öğrencilerinin İntihal ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi, Bilgi Dünyası Dergisi, Ankara, 1, 2017, 29-47, pdf.