Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması

MAKALE

Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
1049-1057
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin küçük grup çalışması yapılan ortamlara karşı tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilen "Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin -GÇOÖT" (Student Attitudes toward Group Environments -SAGE) Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmaya, Erzurum ve Trabzon illerinde bulunan ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 760 kişi katılmıştır. 495 öğrencinin verisi ile yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktör altında 20 maddeyle açıklanan varyans toplamı %50.06 olarak belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında ölçeğin faktörleri “”ürün ve sürecin kalitesi”(α=.76), “bireysel katkı ve kazanım” (α=.75), “grup içi etkileşim”( α=.70) “grup içi çatışma”( α=.63) ve olarak ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine dâhil edilen 265 öğrencinin verileri ise, χ2/df=1.85, RMSEA (.05), GFI (.90) ve CFI (.92) ile elde edilen dört faktörlü modelin kabul edilebilir olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen ölçeğin işbirlikli öğrenmenin etkilerinin incelendiği çalışmalarda öğrencilerin tutumlarını ortaya koymada güvenilir ve kapsamlı bir araç olacağı öngörülmektedir

Yılmaz, Türkan Karakuş - Baydaş, Özlem - Kokoç, Memnune, Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması , İlköğretim Online, 3, 2017, 1049-1057, pdf.