Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri

MAKALE

Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
88-106
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ergenlerin yaşam memnuniyetleri incelenmiştir. Çalışmada ergenlerin yaşam memnuniyetleri belirlenirken bazı demografik değişkenler göz önüne alınmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemine uygun olarak, tarama deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini Kuzey Kıbrıs’ın Girne Kazasında, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu, evren içerisinde yer alan beş lisenin 9, 10, 11, 12. sınıflarına devam eden 209’u erkek (%47,9), 227’si kız (%52,1) olmak üzere toplamda 436 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgilerin yer aldığı Kişisel Bilgi Formu ve Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği arkadaş doyumu, okul doyumu, çevre doyumu ve benlik doyumu alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS 20 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 15-19 yaş grubundaki 436 ergenin yaşam doyumlarının en düşük benlik alt boyutunda, en yüksek ise arkadaş alt boyutunda olduğu bulunmuştur. Ayrıca çalışmada okul alt boyutundan alınan yaşam doyumu puanlarının, çevre alt boyutundan alınan yaşam doyumu puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların yaşam doyumu puanlarının okul, sınıf, anne eğitim ve baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Fakat cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, doğum sırası, anne çalışma ve baba çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Özcan, Banu - Kiraz, Aşkın, Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3, 2017, 88-106, pdf.