Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

MAKALE

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-17
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada Allen, Shankman ve Miguel (2012) tarafından duygusal zeka ve liderlik çalışmaları entegre edilerek teorik alt yapısı oluşturulan duygusal zeka öğrenci liderliği konusunda bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ölçek geliştirme için gerekli adımlar izlenmiş ve ölçek amaçlı örnekleme ile seçilen 322 üniversite öğrencisine uygulanmış ve veriler üzerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek 42 madde ve 11 faktörden oluşmaktadır ve güvenirlik katsayısı Cronbach α .918 olarak tespit edilmiştir. Teorik olarak öngörülen 21 alt boyuttan 3 alt boyut madde analizleri sırasında dışarıda kalırken 7 alt boyut da ilişkili olabilecek diğer alt boyutlarla birleşmiştir. Çalışma sonucunda geçerli ve güvenilir Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği (DZÖLÖ) elde edilmiştir.

Koçyiğit, Mehmet - Karadağ, Engin, Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Kırşehir, 2, 2017, 1-17, pdf.