Bireysel Kariyer Planlama Yapmanın Öğrencinin Başarısı Üzerindeki Etkisi: SBMYO Öğrenci Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Bireysel Kariyer Planlama Yapmanın Öğrencinin Başarısı Üzerindeki Etkisi: SBMYO Öğrenci Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
21
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
301-314
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sosyal değişimler başta olmak üzere teknolojik, ekonomik alandaki hızlı gelişmelerle beraber değişim bireyler içinde kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Her geçen gün gelecek kaygılarının artış göstermesi bireylerin bu kaygılarını azaltma çabalarını artırmıştır. Gelecek kaygısı bireyleri bireysel kariyer planlaması yapmaya yöneltmiştir. Kariyer planlama yapmanın öğrencinin başarısı üzerinde bir etkisi olup olmadığı konusu bu araştırmanın temel merakıdır. Bu doğrultuda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerinde 5li Likert ölçeği ile hazırlanmış bir anket uygulanmıştır. Öğrenci başarıları; öğrencilerin genel not ortalamasına bağlı olarak (1) 2.00’ye kadar olanlar (2) 2.00-3.00 arası olanlar ve (3) 3.00-4.00 arası olanlar olmak üzere 3 boyutta ele alınmıştır. Kariyer Planlama Ölçeği; Kendini Tanıma, Fırsatları Değerlendirme, Hedef Belirleme ve Plan Oluşturma olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Yapılan analizler neticesinde; Kendini Tanıma ve Hedef Belirlemenin öğrencilerin not ortalaması üzerine herhangi bir etkisi olmadığı ve Fırsatları Değerlendirme ve Plan Oluşturmanın ise öğrencilerin not ortalaması üzerine olumlu bir farklılık oluşturduğu görülmüştür. Sonuç olarak fırsatları değerlendirme güdüsü ve planlama alışkanlıkları olan öğrencilerin derslerdeki başarıya daha fazla odaklandıkları söylenebilir.

Acar, Raşit - Özdaşlı, Kürşat, Bireysel Kariyer Planlama Yapmanın Öğrencinin Başarısı Üzerindeki Etkisi: SBMYO Öğrenci Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Burdur, 21, 2017, 301-314, pdf.