Akademik Başarının Okul, Aile ve Öğrenci Özellikleri ile İlişkisinin Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi

TEZ

Akademik Başarının Okul, Aile ve Öğrenci Özellikleri ile İlişkisinin Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
468266
Sayfa Sayısı
149
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı ortaokul 6,7 ve 8. sınıfa devam eden öğrencilerin akademik başarıları ile okul, aile ve öğrenci özellikleri arasındaki ilişkinin çok düzeyli yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesidir. Yordayıcı korelasyonel araştırma desenininin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Ankara ili Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinin her birinden seçilen beş resmi ve iki özel okul olmak üzere toplam otuz beş okulda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öğrenci bilgi anketi, Alkan (2015) tarafından geliştirilen akademik ortamlarda olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeği ve Korkmaz (2002) tarafından Türkçe'ye uyarlanan akademik risk alma ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada grupiçi düzeyde aileye ilişkin özelliklerden sosyoekonomik düzey, öğrenciye ilişkin özelliklerden olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma davranışı, gruplararası düzeyde okula ilişkin özelliklerden sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı değişkenleri ile çok düzeyli beş farklı yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Sosyoekonomik düzey, olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma davranışı, sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı değişkenlerinin akademik başarı ile olan ilişkisi tek düzeyli yapısal eşitlik modeliyle de incelenmiştir. Araştırma sonucunda grupiçi düzeyde sosyoekonomik düzey, olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma davranışı değişkenlerinin akademik başarıya olan doğrudan etkileri manidar bulunmuştur. Sosyoekonomik düzey ve akademik risk alma davranışı değişkenlerinin akademik başarı üzerindeki etkisi pozitif yönde iken, olumsuz değerlendirilme korkusu değişkeninin akademik başarı üzerindeki etkisi negatif yöndedir. Sosyoekonomik düzey değişkeni akademik başarıyı doğrudan etkilediği gibi olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma davranışı aracılığıyla da etkilemektedir. Sosyoekonomik düzey değişkeninin olumsuz değerlendirilme korkusu üzerindeki etkisi negatif yöndedir. Gruplararası düzeyde sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı değişkenlerinin akademik başarıya olan doğrudan etkileri manidardır. Her iki değişkeninin akademik başarı üzerindeki etkisi negatif yöndedir.Araştırmada sosyoekonomik düzey değişkeninin gruplararasında da akademik başarı üzerinde doğrudan etkisinin manidar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gruplararası düzeyde okulların akademik başarıları üzerinde öğrencilerin olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma davranışının doğrudan etkisi manidardır. Tek düzeyli ve çok düzeyli modellerin uyum iyiliği indeksleri arasında çok farklılık görülmezken, değişkenlerin özellikle gruplararası düzeyde yer alan sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları değişkenlerinden akademik başarıya doğru olan yol katsayılarının farklılık gösterdiği görülmüştür.

Uzun, Gülçin, Akademik Başarının Okul, Aile ve Öğrenci Özellikleri ile İlişkisinin Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Doktora, pdf.