Ergenlerde Öz-Belirleyicilik ve Yaşamda Anlam İlişkisinde Temel Psikolojik Gereksinimlerin Aracı Rolü

MAKALE

Ergenlerde Öz-Belirleyicilik ve Yaşamda Anlam İlişkisinde Temel Psikolojik Gereksinimlerin Aracı Rolü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
1558-1570
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yaşamda anlam anlayışı, yaşamın her döneminde olduğu gibi iyi oluşun bir belirleyicisi olarak ergenlik döneminde de önemli bir noktada yer almaktadır. Bu araştırma lise öğrencilerinin yaşamda anlam anlayışlarını bir motivasyon kuramı olan öz- belirleme bakış açısıyla incelemektedir. Bu araştırmanın amacı, öz belirleyicilik ile yaşamda anlam arasındaki ilişkide temel psikolojik gereksinimlerin aracı rolünün yapısal eşitlik modeli ile test edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul’da lise öğrenimi gören 348 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği (TPİÖ), Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği (ÖBYÖ) ve Yaşamda Anlam Ölçeği (YAÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS ve LISREL 8.8 programı kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda, lise öğrencilerinde öz-belirleme ile yaşamda anlam arasındaki ilişkinin temel psikolojik ihtiyaçların doyumu aracılığıyla sağlandığı bulunmuştur. Bununla birlikte araştırma sonuçları, öz- belirleme ve yaşamda anlam arayışı arasında doğrudan negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırma bulguları ve sınırlılıkları tartışılmış bu bağlamda araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Çelik, Nur Demirbaş - Tezcan, Fatma, Ergenlerde Öz-Belirleyicilik ve Yaşamda Anlam İlişkisinde Temel Psikolojik Gereksinimlerin Aracı Rolü, Journal of Human Sciences, 2, 2017, 1558-1570, pdf.