Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinde Kişisel Koruyucu Kullanımı ve Yaralanma Durumu ile İlişkili Faktörler

MAKALE

Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinde Kişisel Koruyucu Kullanımı ve Yaralanma Durumu ile İlişkili Faktörler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
28-35
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada, Adana ve Mersin’de mesleki ve teknik liselerde öğrencilerin kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı ve yaralanma durumu ile ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlandı. Kesitsel tipte planlanan bu araştırma Nisan ve Mayıs 2013 tarihleri arasında, Adana ve Mersin’de liseye devam eden 1742 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Anket formu öğrenciler tarafından dolduruldu. Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi, Student t testi, Mann Whitney U Testi ve ikili lojistik regresyon modeli kullanıldı. Çalışmaya 1742 öğrenci katıldı. Öğrencilerin 1530’u (%87,8) erkekti. Öğrencilerin 1510’u (%86,7) en az bir KKD kullanmakta iken, 232 (%13,3) öğrenci hiçbir KKD kullanmıyordu. İkili lojistik regresyon modelinde öğrencilerin KKD kullanımı ile 10. sınıf (OR 3,80), 11. sınıf (OR 3,21), 434 USD ve daha az aylık gelir (OR 2.69), araç/ gereç kullanma eğitimi (OR 1,96) ve bölümle ilgili tanımlanan risk sayısı (OR 1,11) arasında ilişki vardı. Çalışmaya katılan öğrencilerden 430’u (%24,7) son bir yıl içinde yaralanmıştı. İkili lojistik regresyon modelinde öğrencilerin yaralanması ile 10. sınıf (OR 1,85), 11. sınıf ( OR 2,26), haftalık atölye saati (OR 0,96) ve hane halkı nüfusu (OR 1,10) arasında ilişki vardı. Mesleki ve teknik liselerde araç ve gereç kullanma eğitimi, risklerin tanımlanması ve yapılandırılmış KKD kullanımı eğitimi konuları öğrencileri korumak için göz önünde bulundurulmalıdır.

Öner, Seva - Tanır, Ferdi - Aktaş, Hakkı - Okyay, Ramazan Azim - Şaşmaz, Tayyar, Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinde Kişisel Koruyucu Kullanımı ve Yaralanma Durumu ile İlişkili Faktörler, Nobel Medicus, 2, 2017, 28-35, pdf.