Genç Kadınlarda Eldeki 2./4. Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi

MAKALE

Genç Kadınlarda Eldeki 2./4. Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
39-47
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Prenatal cinsiyet hormonlarının etkisi ile elin 2. (işaret) ve 4. (yüzük) parmak uzunlukları oluşmaktadır. Diğer parmağa oranla işaret parmağının uzunluğu prenatal östrojen hormonu baskınlığına, yüzük parmağının uzunluğu ise testosteron hormonu baskınlığına işaret etmektedir. Bu çalışmada genç kadınlarda parmak uzunluk oranlarına bağlı olarak kişilik profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya 18-27 yaşları (ortalama=20,65±1,98 yıl) arasında 310 genç kadın katılmıştır. Katılımcılar önce Beş Faktör Kişilik Envanteri’ni doldurmuşlardır. Daha sonra katılımcıların her iki elinin 2. ve 4. parmak uzunlukları (metakarpofalangeal eklemin volar yüzündeki proksimal kıvrımdan, parmak ucuna kadar) dijital kumpasla ölçülmüştür. Daha sonra 2. ve 4. parmak uzunlukları arasındaki fark dikkate alınarak üç farklı işlemle üçer grup oluşturulmuştur. Her iki el ve her iki elin ortalaması için 2. parmağı, 4. parmağından 1 milimetreden uzun olanlar östrojen baskın, 2. parmağı 4. parmağından 1 milimetreden kısa olanlar testosteron baskın grup, aradaki fark 1 milimetreden küçük olanlar ise orta grup olarak tanımlanmıştır. Bulgular: Sol el için yapılan gruplamaya göre 5FKE’nin Hoşgörü ve Yumuşak Kalplilik/Elseverlik alt boyutlarında, sağ el için yapılan gruplamaya göre Duygusal Değişkenlik ve Duyarlılık alt boyutlarında, iki elin ortalaması üzerinden oluşturulan grupların Canlılık, Hoşgörü, Yumuşak Kalplilik/Elseverlik, Heyecan Arama, Duygusal Değişkenlik, Endişeye Yatkınlık, Duyarlılık, Yeniliğe Açıklık alt boyutlarında ve Duygusal Tutarsızlık, Gelişime Açıklık faktör puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. Sonuç: Sonuçlar genç kadınlarda 2./4. parmak uzunluk oranına bağlı olarak oluşturulan grupların kişilik özellikleri açısından farklılıklar gösterdiğine işaret etmektedir.

Tatar, Arkun - Özmen, Haşim Ercan - Aksu, Funda, Genç Kadınlarda Eldeki 2./4. Parmak Uzunluk Oranına Göre Kişilik Özellikleri Profilinin İncelenmesi, Nobel Medicus, 1, 2017, 39-47, pdf.