Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma Eğitimi Programının Genç Araştırmacıların Proje Önerisi Hazırlama Becerisine Etkisi

MAKALE

Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma Eğitimi Programının Genç Araştırmacıların Proje Önerisi Hazırlama Becerisine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-11
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı; akademik danışmanlık ve nitel araştırma programının, lisansüstü eğitimini sürdüren genç araştırmacıların, proje önerisi hazırlama becerisine etkisinin incelenmesidir. Bu kapsamda, 2016 yılında Amasya ilinde gerçekleştiri¬len ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) tarafından düzenlenen “Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma” eğitimine katılan toplam 20 lisansüstü eğitim alan araştırmacı bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma öntest–sontest yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler araştırmacı tarafından hazırlanan “Proje Önerisi Hazırlama Becerisi Değerlendirme Ölçeği”ne göre analiz edilerek değerlendirilmiştir. Verilen eğitim programının katılımcıların nitel araştırma ve bilimsel araştırma önerisi yazma konusundaki yeterliklerini orta düzeyden iyi düzeye yükselmesini sağlamıştır. Bununla birlikte katılımcıların proje önerisi hazırlama becerisi düzeyinde verilen eğitim anlamlı farklılık oluşturmuştur. Diğer taraftan kış okulu süre açısından sınırlı olmasından dolayı uygulama boyutunun da programa dâhil edilmesi nitel araştırma becerileri açısından faydalı olacağı öngörülmektedir. Araştırma sonunda, akademik danışmanlık desteği ile lisansüstü eğitim alan araştırmacıların akademik seminer, çalıştay ve kongrelere katılımları teşvik edilerek lisansüstü öğrencilerin araştırma kültüründe olası eksikliklerin giderilmesi sağlanabileceği önerilmiştir.

Sağdıç, Ali - Çelik, Harun - Karamustafaoğlu, Orhan, Akademik Danışmanlık ve Nitel Araştırma Eğitimi Programının Genç Araştırmacıların Proje Önerisi Hazırlama Becerisine Etkisi, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Trabzon, 1, 2017, 1-11, pdf.