Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
339114
Sayfa Sayısı
130
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin beden imajları ile bağlanma stilleri (kaçınma ve kaygı) ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları (geleneksel ve eşitlikçi) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ek olarak, araştırmada öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, annelerinin ve babalarının eğitim düzeyinin beden imajı üzerindeki etkisine bakılmıştır. Araştırmaya Hacettepe, Orta Doğu Teknik ve Başkent Üniversitesinden toplam 427 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Beden Değerlendirme Ölçeği (The Body Esteem Scale), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-II -Experiences in Close Relationships II), Toplumsal Cinsiyet Oluşumu Ölçeği (Socialization of Gender Roles-SGNS) kullanılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından Kişisel Bilgi Formu geliştirilmiştir. Araştırmada bağlanma stilleri ve toplumsal cinsiyet rolleri alt ölçek puanlarının öğrencilerin beden imajını yordama düzeylerini belirlemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Buna göre, beden imajı puanlarıyla kaygı puanlarının negatif yönde ilişkili olduğu; kaçınma ve gelenekçi cinsiyet rollerine ilişkin puanlar ile beden imajı puanları arasında ise pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Eşitlikçi cinsiyet rolleri açısından manidar bir sonuç elde edilmemiştir. Araştırmada cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeylerinin öğrencilerin beden imajı üzerindeki etkisinin sınanmasında ise çok yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre, anneleri üniversite/yüksek okul mezunu olan öğrencilerin beden imajının annelerinin eğitim düzeyi daha düşük olan gruplarda yer alanlarınkinden daha olumsuz olduğu belirlenmiştir. Analizlere bağlı olarak yaş değişkeni araştırmadan çıkartılmıştır. Araştırmanın sonunda, bulgulara dayalı olarak araştırmacılara ve alanda çalışan psikoloji danışmanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Arslangiray, Nermin, Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajının Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, Yüksek Lisans, pdf.