Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı Ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi

TEZ

Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı Ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu tez çalışmasının amacı, karar vermede benlik saygısı ve karar verme stillerinin duygusal özerklik alt boyutları ile olan ilişki ve etkisini incelemektir. Ayrıca duygusal özerklik alt boyutları ve karar verme stillerinin çeşitli sosyodemografik değişkenler ile olan ilişkisi de araştırma kapsamındadır. Çalışmaya 16-24 yaş arasında toplam 366 lise ve üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların %55,2’si kız (n = 202), %44,8’i (n = 164) erkek ve yaş ortalaması 19,07±2,49’dur. Bunların %42,9’u lise öğrencisi (n = 157), %12,6’sı ön lisans öğrencisi (n = 46) ve %44,5’i lisans (n = 163) öğrencisidir. Araştırmada “Duygusal Özerklik Ölçeği” ve “Melbourne Karar Verme Ölçeği-I-II” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler, duygusal özerkliğin cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, yaşanılan yer ve aile durumu değişkenlerine göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, karar vermede benlik saygısı, dikkatli ve panik karar verme stillerinin duygusal özerkliğin alt boyutlarını yordadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular, karar verme stillerinin duygusal özerkliğin alt boyutları üzerindeki etkisinin ergenliğin orta ve geç dönemlerinde değişim gösterdiğini kanıtlamaktadır.

Çimen, Sümeyye, Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı Ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans.